മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് പ്രദീപ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുകുന്നം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് പ്രദീപ്‌
വിലാസം കല്ലാഴി വീട്, കണ്ണംമ്പ, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846980624
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ് .എല്‍. സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്