മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജി ആര്‍ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലുവിള
മെമ്പറുടെ പേര് വിജി ആര്‍ വി
വിലാസം വാറുവിള വീട്, വര്‍ക്കല, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995483229
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BA Economics
തൊഴില്‍ Accountant