മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അശ്വതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്വാശ്രമം
മെമ്പറുടെ പേര് അശ്വതി
വിലാസം 282, അശ്വതി ഭവന്‍, വര്‍ക്കല, ശ്രീനിവാസപുരം-695145
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8137015761
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ് .എല്‍. സി
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്‌