മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ്‌ എ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അയണിക്കുഴിവിള
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ്‌ എ ആര്‍
വിലാസം രാധാമന്ദിരം, വര്‍ക്കല, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895229583
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ് .എല്‍. സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല