മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരുനിലക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു
വിലാസം 56,ചരുവിള പുത്തന്‍ വീട്, കരുനിലക്കോട്, ഇടവ-695311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633043869
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്‌ടു
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്‌