മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി ജയചന്ദ്രന്‍ നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജി ജയചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
വിലാസം പുണ്യം, ഓടയം മുക്ക്, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447428005
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ -ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍