കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

രേഖ.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 64
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരഞ്ഞിപ്പാലം
മെമ്പറുടെ പേര് രേഖ.സി
വിലാസം ശ്രീലക്ഷ്മി, മോന്ത്രവയല്‍, എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746325277
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ എക്ണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല