കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മുസാഫര്‍ അഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കപ്പക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മുസാഫര്‍ അഹമ്മദ്
വിലാസം കെ.വി.ഗ്രാവിലിയ, തിരുവണ്ണൂര് റോഡ്, പന്നിയങ്കര-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526022223
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം