കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജീവ് കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുഞ്ചപ്പാടം
മെമ്പറുടെ പേര് രാജീവ് കെ
വിലാസം പെരുമന, നടുവട്ടം, ബേപ്പൂർ നോർത്ത്-673015
ഫോൺ 9645753753
മൊബൈല്‍ 9645753753
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബേപ്പൂർ സർവീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പ്രെസിഡൻറ്