കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കൃഷ്ണ കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് കൃഷ്ണ കുമാരി
വിലാസം 50/125 ഹിന്ദോളം ,ആലഞ്ചേരി, നടുവട്ടം, നോർത്ത് ബേപ്പൂർ-673015
ഫോൺ 9446355175
മൊബൈല്‍ 9446355175
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി
തൊഴില്‍ പെൻഷനെർ