കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

തോട്ടുങ്ങൽ രജനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബേപ്പൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് തോട്ടുങ്ങൽ രജനി
വിലാസം 48/തോട്ടുങ്ങൽ, ബേപ്പൂർ, ബേപ്പൂർ-0
ഫോൺ 9656207811
മൊബൈല്‍ 9656207811
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍