കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം ഗിരിജ ടീച്ചർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബേപ്പൂര്‍ പോര്‍ട്ട്‌
മെമ്പറുടെ പേര് എം ഗിരിജ ടീച്ചർ
വിലാസം കൃഷ്ണഗിരി, ബേപ്പൂർ, ബേപ്പൂർ നോർത്ത്-673015
ഫോൺ 04952414748
മൊബൈല്‍ 9947238425
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ , ബി എഡ്
തൊഴില്‍ പെൻഷനെർ