കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.പി.സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റിയില്‍ താഴം
മെമ്പറുടെ പേര് എം.പി.സുരേഷ്
വിലാസം നന്മ, വട്ടക്കണ്ടി, നെല്ലിക്കോട്, നെല്ലിക്കോട്-673016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746132132
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം