കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കവിത അരുണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊമ്മേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കവിത അരുണ്‍
വിലാസം തൃപ്തി 26/1121 ബി, കൊമ്മേരി, കൊമ്മേരി-673007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895500263
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം