കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അനില്‍കുമാര്‍.എം.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുതിരവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് അനില്‍കുമാര്‍.എം.സി
വിലാസം തെക്കെപുനത്തില്‍, ഗോവിന്ദപുരം, ഗോവിന്ദപുരം-673016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495864067
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ മറ്റുളളവ