കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം,.പി.ഹമീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂഴിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം,.പി.ഹമീദ്
വിലാസം കല്ലുവളപ്പില്‍, ഈസ്റ്റ്‌ മൂഴിക്കൽ, ചെലവൂർ-673571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447030820
വയസ്സ് 70
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം