കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സരിത പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേവരമ്പലം
മെമ്പറുടെ പേര് സരിത പി
വിലാസം പറയേരി ഹൌസ്, കോഴിക്കോട്, ചേവരമ്പലം-673017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947351851
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യസ്ഥാപനം