കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.വി.പ്രവീണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 74
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തട്ടാഴം
മെമ്പറുടെ പേര് വി.വി.പ്രവീണ്‍
വിലാസം , , -682017
ഫോൺ 9847329505
മൊബൈല്‍ 9961368290
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍