കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു ശിവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 63
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗാന്ധി നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു ശിവന്‍
വിലാസം കാട്ടുനിലത്ത് ഹൌസ്, പൊന്നുരുന്നി, വൈറ്റില-682019
ഫോൺ 9961912091
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ ഇല്ല