കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ആർ.റെനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 59
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവര
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ആർ.റെനീഷ്
വിലാസം പഴങ്ങാട്ട്, , -682036
ഫോൺ 9895109571
മൊബൈല്‍ 9446019571
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍