കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഞ്ജന ടീച്ചർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 56
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനമ്പിള്ളി നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഞ്ജന ടീച്ചർ
വിലാസം എൽ.ഐ.ജി 555, കോലത്, , പനമ്പിള്ളി നഗർ-682036
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947499930
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍