കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആന്‍റണി പൈനുതറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ആന്‍റണി പൈനുതറ
വിലാസം , , -682020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281335656
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍