കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.ഡി ബിന്ദുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 53
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്നുരുന്നി
മെമ്പറുടെ പേര് സി.ഡി ബിന്ദു
വിലാസം പൂത്തറയില്‍, പൊന്നുരുന്നി, വൈറ്റില-682019
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633117176
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍