കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എ.ആര്‍ പത്മദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചളിക്കവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് എ.ആര്‍ പത്മദാസ്
വിലാസം നെടുങ്ങോട്ട് തുണ്ടി, ചളിക്കവട്ടം, വെണ്ണല-682028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387434733
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പി.ആര്‍.ഒ