കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രിയ പി.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമരാവതി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രിയ പി.എ
വിലാസം സി.സി 10/1588 സി, അമരാവതി, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി-682001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995566768
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷക