കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ലൈലാദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തഴുപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലൈലാദാസ്
വിലാസം 14/1583, പള്ളുരുത്തി, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6238486870
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍