കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാജിദ നാസര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 88
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വള്ളക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാജിദ നാസര്‍
വിലാസം വിനിത മന്‍സില്‍, പി.ഡി നഗ‍ര്‍, വള്ളക്കടവ്-695008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895673019
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കര്‍