ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജിമ്മി ചൂണ്ടല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അടാട്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജിമ്മി ചൂണ്ടല്‍
വിലാസം ചൂണ്ടല്‍ വീട്, മുണ്ടൂര്‍, മുണ്ടൂര്‍-680541
ഫോൺ 9447530699, 2212713
മൊബൈല്‍ 9539385878
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്