ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.വി.എം. മുഹമ്മദ് ഗസ്സാലിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.വി.എം. മുഹമ്മദ് ഗസ്സാലി
വിലാസം വലിയകത്ത് മൂത്തേടത്ത്, വെന്മേനാട്, പാവറട്ടി-680507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946487500
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍