ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.എം.അഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തളിക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.എം.അഹമ്മദ്
വിലാസം തമ്പ്, പുതിയവീട്ടില്‍, കൈപ്പമംഗലം, കൈപ്പമംഗലം-680681
ഫോൺ 04872844334
മൊബൈല്‍ 9447144334
വയസ്സ് 72
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.ടെക്
തൊഴില്‍ കൃഷി