ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.ജോസഫ് ടാജറ്റ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.ജോസഫ് ടാജറ്റ്
വിലാസം തട്ടില്‍ നടക്കലാന്‍, തലോര്‍, തലോര്‍-680306
ഫോൺ 0487-2352827
മൊബൈല്‍ 9447726308
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്