ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉല്ലാസ് തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആവോലി
മെമ്പറുടെ പേര് ഉല്ലാസ് തോമസ്
വിലാസം 182- കരോട്ടുപുത്തന്‍ പുരയില്‍, പാലക്കുഴ, പാലക്കുഴ-686662
ഫോൺ 7907023824
മൊബൈല്‍ 9447051000
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍