മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജനി എം വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണാശ്ശേരി ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രജനി എം വി
വിലാസം ആക്കതൊടികയില്‍, മണാശ്ശേരി, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562853315
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍