മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിജുന മോഹനന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റ്യേരിമ്മല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബിജുന മോഹനന്‍
വിലാസം നെല്ലൂളി, കുറ്റ്യേരിമ്മല്‍, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495721041
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ എന്‍ എ