മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വസന്തകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെസ്റ്റ് മാമ്പറ്റ
മെമ്പറുടെ പേര് വസന്തകുമാരി
വിലാസം അഞ്ഞങ്ങാട്, വെസ്റ്റ് മാമ്പറ്റ, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645259710
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ എന്‍ എ