മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രജിത പ്രദീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുക്കം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രജിത പ്രദീപ്
വിലാസം പയ്യടിപറമ്പില്‍, മുക്കം, മുക്കം-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656295092
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി , ജെഡിസി
തൊഴില്‍ എന്‍ എ