മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അശ്വതി സനൂജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റിപ്പാല
മെമ്പറുടെ പേര് അശ്വതി സനൂജ്
വിലാസം തറോംകണ്ടിയില്‍, മുക്കം, മുക്കം-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048152884
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എന്‍ എ