മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോഷില പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഗസ്ത്യന്‍മുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ജോഷില പി
വിലാസം തടത്തില്‍, അഗസ്ത്യമുഴി, മുക്കം-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645424678
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ എന്‍ എ