മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വേണുഗോപാലന്‍ എം ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീലേശ്വരം
മെമ്പറുടെ പേര് വേണുഗോപാലന്‍ എം ടി
വിലാസം മലാതൊടികയില്‍, നീലേശ്വരം, നീലേശ്വരം-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8593975861
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ ,ബി എഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍