മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിശ്വനാഥന്‍ പി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെല്ലിക്കാപ്പൊയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വിശ്വനാഥന്‍ പി പി
വിലാസം പൂക്കളക്കണ്ടിയില്‍, നെല്ലിക്കാപ്പൊയില്‍, കല്ലുരുട്ടി-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961224600
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ ബിസ്നെസ്