മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കോട്ടീരി സദാനന്ദന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോതോള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കോട്ടീരി സദാനന്ദന്‍
വിലാസം കോട്ടീരി ഹൗസ്, കോതോള്‍, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846535064
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 8th
തൊഴില്‍ കൃഷി