മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വീരാന്‍ക്കുട്ടി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താണിയപ്പന്‍ കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് വീരാന്‍ക്കുട്ടി പി
വിലാസം പറശ്ശേരി ഹൗസ്, താണിയപ്പന്‍കുന്ന്, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539666689
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് 2
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്