ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കുഞ്ഞാത്തന്‍ വാല്‍തൊടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൌരബസാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കുഞ്ഞാത്തന്‍ വാല്‍തൊടി
വിലാസം വാല്‍തൊടി ഹൌസ്, , പുളിക്കല്‍-673637
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048851855
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍