ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഉമ്മര്‍ പി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുളിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഉമ്മര്‍ പി പി
വിലാസം പുതിയറമ്പത്ത് ഹൌസ്, , പുളിക്കല്‍-673637
ഫോൺ 04832791703
മൊബൈല്‍ 9847460855
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍