കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സുധാമണി.എം.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലായി
മെമ്പറുടെ പേര് സുധാമണി.എം.സി
വിലാസം 'ധനലക്ഷ്മി', മൊടങ്ങാളിതാഴെ പറമ്പ, കല്ലായി-673003
ഫോൺ 04952324410
മൊബൈല്‍ 9995180780
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ ഇല്ല