കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ ടി സുഷാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടൂളി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ടി സുഷാജ്
വിലാസം 'തോട്ടൂളി', കോഴിക്കോട്, കോട്ടൂളി-673016
ഫോൺ 04952741257
മൊബൈല്‍ 9349101600
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്