കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രഭീഷ് കുമാർ കെ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മായനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രഭീഷ് കുമാർ കെ എസ്
വിലാസം കുനിയില്‍ വീട്, കോഴിക്കോട്, മായനാട്-673008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946267632
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍