കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ ശരണ്യ ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെലവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ ശരണ്യ ഒ
വിലാസം ഒറ്റിലാം വീട്ടില്‍, കോട്ടാം പറമ്പ, കോട്ടാം പറമ്പ-673008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605340387
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം ,എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്