ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ. മഹിജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൂടാളി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. മഹിജ
വിലാസം പവിത്രം, ചിത്രാരി, പട്ടാന്നൂര്‍-670595
ഫോൺ 04902486341
മൊബൈല്‍ 9497057241
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍