ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ ശോഭവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെമ്പിലോട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ശോഭ
വിലാസം അമ്മൂസ്, കച്ചേരിമെട്ട, മുഴപ്പിലങ്ങാട്-0
ഫോൺ 04972831975
മൊബൈല്‍ 9446170095
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ,ജെ.ഡി.സി.
തൊഴില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (സഹകരണം)